Obchodní podmínky

                                  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto všeobecné obchodní podmínky provozovatele Tereza Křížová, se sídlem Svážná 20, Brno
63400, IČO 21320241, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn.ZU/MMB/0109940/2024 vedeném u
Magistrát města Brna, - mail dodahomewear@gmail.com, telefonní číslo 731 261 282. („My” nebo
„Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás,
jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
(„Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.dodahomewear.cz.
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování
osobních údajů. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky
jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
Podmínek.


Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity
prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické
přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho
nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.


1. NĚKTERÉ DEFINICE


1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;


1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to
včetně ceny za jeho zabalení;


1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;


1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;


1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na
Celkovou cenu;


1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;


1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje
uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;


1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako
kupující;


1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.


2. Obecná ustanovení a poučení


2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové[SA4] rozhraní E-shopu.


2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a
pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné
a pravdivé.


2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými
spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme
hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme
i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od
reálného spotřebitele.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY


3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze[SA5] v českém jazyce.


3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní
sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu),
žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat.

Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.


3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili
Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:


a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte
zájem, tlačítkem[SA6] „Přidat do košíku“);
b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném
způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v
rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu
a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží,
způsobu jeho doručení a platby;
c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží,
zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou
adresu.


3.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a
kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „ Objednat s povinností
platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení
se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K
potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“
budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.


3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme
zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení
bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění
účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy,
tvoří nedílnou součást Smlouvy.[SA9] Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy
mezi Námi a Vámi.


3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se
zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů
Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však
vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V
případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás
kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti
Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.


3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena,
nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení
Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně
kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti
Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku
potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá
obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.


3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové
ceny.


3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho
prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a
úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě
kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše
identifikační údaje.


3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí
slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem
určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.


4. Uživatelský účet


4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského
účtu.


4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny
zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.


4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně
těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje
neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.


4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím
osobám.


4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než
nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení.


5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA


5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve
Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou
uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude
vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za
dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.


5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených
zákonem.


5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním
Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:


a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci
potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena
splatná do 7dní od vytvoření objednávky.
b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu, přičemž platba
se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [BUDE
DOPLNĚNO]. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do [BUDE
DOPLNĚNO]
c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží.
V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší
provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při
převzetí Zboží.


5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude
zaslána na Vaši e-mailovou adresu a bude dostupná v Uživatelském úču.


5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží
převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na
Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.


6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI


6.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 14 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž
můžete vybírat z následujících možností:


a) Osobní odběr na v partnerské prodejně SiluetSi, Štefánikova 83/14, Brno.
b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna.
c) Doručení prostřednictvím dopravních společností DPD


6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.


6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení
a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky.
Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby
dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží
budeme informovat prostřednictvím e-mailu.


6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu
Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V
případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do
zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.


6.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4
Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že
Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém
případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy,


6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto
opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na
Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.


6.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V
případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí
škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší
straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto
okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli
znehodnocením Zboží.


6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační
doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:


a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou
dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou

očekávanou dobu dodání.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je
Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:


a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
nebo instalaci;
d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete
rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou
osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k
použití, které můžete rozumně očekávat; a
g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty
před uzavřením smlouvy.


7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b
Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).


7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z
podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění
(tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich
identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší
strany. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto
volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi
uplatněným právem z vadného plnění.


7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:


a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady.
b) na odstranění vady opravou Zboží.
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem
nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou
by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných
obtíží pro vás.


7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.


7.6. Dále máte právo na:


a) přiměřenou slevu z Ceny.
b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v
přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.


7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.


7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám
nenáleží.


7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u
použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.


7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude
uvedeno:


a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
b) co je obsahem reklamace;
c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.


7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme
vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud
tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.


7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o
datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada
účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či
potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží,
je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.


7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez
zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.


7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která
se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.


8. odstoupení od smlouvy


8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho
počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších
ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.


8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské
činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od
Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o
koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž
předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až
dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na
základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání
první dodávky.


8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním
e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení
můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2
Podmínek.


8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je
předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.


8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v
jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat

do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte
naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V
případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené
s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.


8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne
účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení
od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že
došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně
originálního obalu.


8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za
snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k
tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým
byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili
Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení
Ceny.


8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží,
pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně
třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl.
6.1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v
Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své
podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i
bez udání důvodu.


9. Řešení sporů se spotřebiteli


9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.


9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy
dodahomewear@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu
kupujícího.


9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím
a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.


9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00
Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


10. Závěrečná ustanovení


10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme
zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky.
Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních
předpisů.


10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou.
Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat
korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo
přes kterou jste nás kontaktovali.


10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však
oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv,
ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme
informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v
případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož
nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě
Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na
Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od
zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a
opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na
další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď
podáte, činí 2 měsíce.


10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa,
pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu
způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po
dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.


10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení
od Smlouvy.


10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám
přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte
e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme
vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.


10.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti1.3. 2024


Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

formulář reklamace


Adresát: Tereza Křížová, DODA homewear, Svážná 20, Brno 63400

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

odstoupení od smlouvy


Adresát: Tereza Křížová, DODA homewear, Svážná 20, Brno 63400Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu
společnosti „DODA homewear style“ („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku,
mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o
koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik
kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního
kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a
opakovaně, ode dne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo
elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní
obdržel.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní
cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala,
stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost
nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal